Vargplan bereddes endast på finska

Vasabladet, 28.10.2015:

En ny förvaltningsplan för varg har beretts och klubbats av utan att den svenskspråkiga befolkningen har beretts möjligheter att medverka.

Det här har förbryllat Kaj Granlund i Lestijärvi till den grad att han gjorde en klagan till riksdagens justitieombudsman i januari.

Men Granlund är om möjligt ännu mer förbryllad över JO:s svar i ärendet. JO vidtar inga åtgärder i och med att ministeriet själv har upptäckt brister i beredningsprocessen.

– För JO räcker det tydligen med en ursäkt. Vi lever i en postsovjetisk skendemokrati, säger Granlund.

Kaj Granlund anser att rovdjursfrågor borde behandlas enligt de principer som finns i språklagen och som går ut på att information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet ska ges på båda nationalspråken.

 

Svenskspråkig fick inte vara med

Så har inte skett i vargfrågan. Jord- och skogsbruksministeriet har hållit ett webbdiskussionsforum och arbetsseminarier enbart på finska.

En svenskspråkig jägare från Kronoby förvägrades till och med tillträde till ett av de finskspråkiga arbetsseminarierna. Ministeriet har på sina webbsidor tillhandahållit information på finska om förvaltningsplanen, men ingenting på svenska.

Enligt ministeriets egen förklaring är förvaltningsplanen för varg inte en lagstadgad plan. Därför anser sig ministeriet inte ha någon lagstadgad skyldighet att tillhandahålla informa- tion på svenska.

Skyldigheten är alltså mer principiell. Och i och med att ministeriet har beklagat att myndigheten som en följd av tidsbrist inte har fullgjort sin principiella skyldighet är också JO nöjd.


Utlåtanden lästes knappast

Kaj Granlund hade gärna sett att förvaltningsplanen skulle ha upphävts som en följd av att finlandssvenskarna inte har getts möjlighet att medverka.

Granlund är själv fullständigt tvåspråkig och passade liksom många många andra att ge utlåtande till vargskötselplanen. Men han vet i dag att ministeriet knappast har läst utlåtandena.

– Dagen efter det sista besväret lämnades in var planen redan godkänd på ministeriet, säger Kaj Granlund.

Han har under processens gång också varit i kontakt med minister Petteri Orpo på Jord- och skogsbruksministeriet och förra justitieministern Anna-Maja Henriksson. Men han fick inte svar från någondera av ministrarna.

Kaj Granlund kom nyligen ut med boken ”Vargens Europa” som handlar om rovdjurspolitiken. Han figurerade också som svarandesidans vittne i vargjaktsmålet kring tjuvskyttet i Perho.