Poliisin toiminta susitilanteissa

Vakka-Suomen Sanomat, Yleisöltä 14.9.2012

Vesa Pihajoki, komisario:

Mynämäen Karjalankylässä tapahtui 3.-4.9. suurpetovahinko, jossa sudet tappoivat yön aikana kolme asuinrakennuksen läheisyydessä laiduntanutta hiehoa. Tapauksen johdosta Varsinais-Suomen poliisilta on vaadittu toimenpiteitä alueella liikkuvien susien lopettamiseksi.

Poliisilla on Poliisilain 25 §:n mukaan oikeus ottaa kiinni tai lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Sama on oikeus myös silloin, kun eläin aiheuttaa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai vakavasti vaarantaa liikennettä.

Poliisi ratkaisee suurpetoja koskevat tilanteet tapauskohtaisesti. Ratkaisut perustuvat poliisilain säännöksiin, poliisihallituksen ohjauskirjeeseen ja laillisuusvalvontaviranomaisten kannanottoihin. Ratkaisuissa huomioidaan Poliisilain suhteellisuusperiaate, jonka mukaan poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Tästä syystä esimerkiksi suurpedon karkottamisoperaatio olla eläimen lopettamista perustellumpi toimenpide.

 

Varsinais-Suomen poliisi on tutustunut Mynämäen Karjalankylän tapaukseen ja tullut siihen johtopäätökseen, että perusteita lopettamismääräyksen antamiselle ei ole.

Sudet ovat tapauksessa aiheuttaneet omaisuudelle vahinkoa, jota ei kuitenkaan ole pidettävä poliisilain 25 §:ssä tarkoitettuna huomattavana omaisuusvahinkona. Myöskään ihmisten hengelle ja terveydelle aiheutunutta vaaraa ei tässä tapauksessa voida pitää sen asteisena, että sen perusteella voisi antaa lopettamismääräystä. Omaisuusvahinkojen korvaamista varten on oma järjestelmänsä.

Poliisihallituksen linjauksen mukaan suurpedon tappaessa muutamia kotieläimiä ei voida katsoa täyttyvän poliisilain tarkoittama huomattava omaisuusvahinko. Myöskään pelkkä suurpedon jälkien havaitseminen pihapiirissä tai yksittäiset näköhavainnot suurpedosta eivät välttämättä luo poliisille toimintavelvollisuutta, toistuvat vierailut samalla asuinkiinteistöllä saattavat toimintavelvollisuuden aiheuttaa.

Poliisi voi kohdistaa poliisilain 25 §:n mukaisia toimenpiteitään vain siihen tiettyyn yksilöön, joka on vaaraa aiheuttanut – ei yleensä johonkin alueella myöhemmin havaittavaan suteen. Yksilöinti on hankalaa etenkin niinä vuodenaikoina, kun maassa ei ole lunta / jälkiä, joita mahdollisesti pystyttäisiin seuraamaan.

Niissä tilanteissa, joissa suurpeto aiheuttaa muuta kuin välitöntä turvallisuusuhkaa, riistakeskus voi tiettyjen edellytysten täyttyessä hakemuksesta myöntää rauhoitusajoista poiketen esimerkiksi suden pyyntiluvan. Tällainen pakottava syy voi olla esimerkiksi yleinen turvallisuus.

Poliisin näkemyksen mukaan tämän em. lupamenettelyn tulisi olla ensisijainen tapa puuttua häiriötä / turvattomuutta aiheuttaviin susiyksilöihin. Poliisilain mukaan toimiminen on viimesijainen keino puuttua äkillisiin ja akuutteihin turvallisuusuhkiin.

 

Vesa Pihajoki, komisario

Varsinais-Suomen poliisilaitoksen SRVA-yhdyshenkilö