Perhon rhy teki ministeriöille selvityspyynnön koirasusista

Perhon rhy:n tiedote, 2.3.2015:

Perhon riistanhoitoyhdistys päätti vuosikokouksessaan 11.2.2015 lähettää selvityspyynnön koskien viranomaistoimintaa koirasusiasioissa.

Jaana Husu-Kallio, 
Maa- ja metsätalousministeriö

Hannele Pokka
, Ympäristöministeriö

Selvityspyyntö


Olemme kuluneen syksyn aikana saaneet tietoomme asioita, jotka vaativat teiltä perusteellista selvitystä. Toivomme vastauksienne perustuvan virallisiin asiakirjoihin.

1993 Perhossa alkoi ilmetä ongelmia susien kanssa. Niistä tehtiin useita havaintoja, joista osa viittasi koirasusiin (LllTE 1). Tämän totesi myös riistapäällikkö Bisi (Metsästäjä 1/1994, s.16-17). Nämä koirasudet aiheuttivat paljon vahinkoja kotieläimille ja metsästyskoirille. Tästä syystä päätettiin hakea 9 suden kaatolupaa (LllTE 2). Kaatolupia myönnettiin 4 kpl (LllTE 3).

Metsästyksen edetessä kävi selväksi, että alueella oli koirasusia (LllTE 4). Niinpä metsästäjät hakivat lisälupia kaikkien koirasusien poistamiseksi alueelta (LllTE 5). Tähän hakemukseen ei ole tullut vastausta/päätöstä. Samaan aikaan Vimpelissä Sääksjärven metsästysseura on hakenut kahden suden kaatolupaa 31.1.1994. Tähänkään hakemukseen ei ole saatu vastausta. Tietääksemme asia on merkitty 1.2.1995 loppuunkäsitellyksi lisämerkinnällä "ei aiheuta toimenpiteitä".

 

Pyydämme toimittamaan kyseisten !upahakemusten käsittelyssä syntyneet asiakirjat. Mikäli näitä asiakirjoja ei löydy, pyydämme selvittämään kenen päätöksellä asiat on jätetty käsittelemättä ja millä perusteella.

Samana keväänä Ähtärin eläintarha halusi loukuttaa nimenomaan koirasusia Perhosta (LIITE 6). Loukkuja oli ainakin kolme, joista yhden jäänteet ovat edelleen maastossa. Kyseistä loukkua ylläpitivät paikalliset metsästäjät vuosina 1994-98.

Pyydämme selvittämään kenen luvalla Ioukutus on tapahtunut, miten sitä on seurattu/valvottu sekä toimittamaan kaikki asiaa koskevat asiakirjat kyseiseltä ajalta.

1994 kaadetut neljä eläintä toimitettiin RKTL:lle, jonka piti tutkia ovatko ne koirasusia vai susia. Ainoa tieto, minkä olemme virallisilta tahoilta tähän mennessä kuulleet lukuisista pyynnöistä huolimatta, on että
ulkomaille lähetetyt DNA-näytteet ovat kadonneet.

Kuvittelimme asian jäävän mysteeriksi, kunnes saimme haltuun MMM:n lausunnon asiasta v.2000 (LllTE 7). Siinä todetaan 1994 kaadetuista eläimistä kolmen olleen koirasusia ja eläinten ruhojen olevan edelleen tallessa. Lisäksi väitetään luvanhakijan aloitteesta asian jätetyn sikseen. Tämän todistaa vääräksi luvanhakijana toiminut Hannu Hietaniemi samasta liitteestä löytyvällä lausunnolla. On myös huomattava, että Lumiaro/Luonnonsuojeluliitto on saanut vastaukset näihin kysymyksiin parissa viikossa, kun perholaisille siitä ei ole kyetty kertomaan 20 vuodessa.

Em. perusteella voidaan todeta Riistahallinnon, MMM:n sekä RKTL:n (LUKE) tienneen koko ajan Perhon seudulla olevan koirasusia. Silti yksikään viranomainen ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin koirasusien poistamiseksi luonnosta, vaan asiaa on pyritty salaamaan ja siitä on valehdeltu. Pyydämme selvittämään kenen/keiden päätöksellä näin on toimittu ja millä perusteella, sekä ovatko vastuussa olevat viranomaiset toimineen Suomen lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Mikäli kieltäydytte antamasta pyydettyjä tietoja / asiakirjoja, pyydämme toimittamaan asiasta kirjallisen päätöksen.

Mikäli pyydetyissä tiedoissa / asiakirjoissa on salaiseksi määritettujä tietoja, pyydämme toimittamaan salauspäätöksen, salausluokituksen sekä salausajan.

  

Perhossa 17.2.2015

Aleksi Anttila, toiminnanohjaaja

Markku lsomöttönen, puheenjohtaja

  

LIITTEET:

1. Petoyhdyshenkilön havainnot v.1993

2. Lupahakemus 9.12.1993


3. Kaatolupa 28.1.1994


4. Kuva v.1994 kaadetusta "sudesta"

5. Lupahakemus 17.3.1994

6. Jukka Lahtisen kirje 12.4.1994


7. MMM:n lausunto Riku Lumiarolle 1.2.2000

 

Selvityspyynnön liitteet löytyvät täältä.

 

TIEDOKSI:

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen

Maa- ja metsätalousvaliokunta